Banka borcundan dolayı hakkında yasal yollara başlanmış memura disiplin cezası verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinde, disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hallere yer verilmiştir. Bu cezalar; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarmadır

Banka borcundan dolayı hakkında yasal yollara başlanmış memura disiplin cezası verilebilir mi?

657 sayılı Kanunun 125’nci maddesi hükmü gereği; memurun banka borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulması kınama cezasını gerektirmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinde, disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve hallere yer verilmiştir. Bu cezalar; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarmadır.

Kınama cezası, memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (k) alt bendindeki “borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak” fiili kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeye göre; disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre* içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

*Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi: Madde 133: Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; memurun borçlarını ödememe kastının bulunmasıdır. Başka bir deyişle, borcunu bilerek ve isteyerek ödememesidir. Örneğin; bir memur, maaşının belirli bir miktarına haciz konulacağını bile bile birkaç yere borçlanır ve hakkında haciz işlemi yapılırsa bu suç işlenmiştir. Yasal yollardan kast edilen şey; alacağın tahsili için adli yargıya başvurmadır.

Bu yapılan açıklamalara göre; banka borcunu kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulan memur, kınama cezası ile tecziye edilir. Memur bu fiil ve eylemini 5 sene içinde tekrar ederse bir derece ağır ceza olan aylıktan kesme uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x